KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych jest CELL VITA Sp. z o.o. siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej ADO) ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200, KRS 0000783017 –, kontakt@ cellvita.pl. W każdej kwestii związanej z danymi osobowymi może się Pan/Pani skontaktować na email kontakt@cellvita.pl albo telefonicznie 85 733 91 05 (pn.-pt. 8:00 -16:00).
  2. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera Dziennik Zdrowia wykorzystywane są w celu przesyłania Panu/Pani Dziennika Zdrowia, a podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zawarta z Usługodawcą z chwilą zapisania się do newslettera. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, który to interes polega na: dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, zagwarantowaniu bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, marketingu i promocji własnych produktów lub usług ADO polegających na kierowaniu informacji handlowych. W celu realizowania działań marketingowych ADO w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych ADO dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.
  3. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Dziennik Zdrowia, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania zawarcia Przez Ciebie umowy i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym do upływu przedawnienia roszczeń.
  4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), naszym współpracownikom, w tym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz ADO.
  5. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania, usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora. Ponadto przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych oraz profilowania. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.