REGULAMIN NEWSLETTERA DZIENNIK ZDROWIA

§ 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usługi Newsletter Dziennik Zdrowia drogą elektroniczną przez CELL VITA Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok. 200, 15-003 Białystok NIP: 966212949, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783017 (zwana dalej „Usługodawcą”) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z Newslettera.
 2. Z usługodawcą można skontaktować się na następujące dane kontaktowe:
  Adres siedziby i poczty tradycyjnej:
  15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200
  Telefon: 85 733 91 05
  Adres e-mail: kontakt@cellvita.pl
 3. Definicje
  1. Regulamin – niniejszy Regulamin,
  2. Usługodawca – CELL VITA  Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200,
   KRS 0000783017 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy 5 000,00 zł. Tel. 85 733 91 05 (pn.-pt. 8:00 – 16:00), kontakt@cellvita.pl,
  3. Usługobiorca – pełnoletnia osoba, która zapisała się na Newsletter poprzez wpisanie w polu formularza adresu email,
  4. Dziennik Zdrowia/Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu do Usługobiorca wiadomości e-mail zawierającej treści określone przez Usługodawcę, w szczególności o tematyce zdrowotnej, żywieniowej, dietetycznej, naturalnych metod leczenia, suplementach diety oraz zawierającej treści marketingowe w tym i nformacje handlowe o towarach i usługach oferowanych przez Usługodawcę, takich jak miesięcznik Jedz na Zdrowie oraz Dodatki Specjalne, jak również informacje o treściach dostępnych w innych serwisach Usługodawcy,
  5. Umowa – umowa w zakresie dostarczania przez Usługodawcę Usługobiorcy Newslettera Dziennik Zdrowia – na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
  6. Serwis – portal w domenie dziennik-zdrowia.pl prowadzony przez Usługodawcę.

 

§2 Przedmiot i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Dziennik Zdrowia jest bezpłatną usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie umowy zawartej między Usługodawcą i Usługobiorcą na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Usługodawca na zamówienie Usługobiorcy złożone z chwilą wpisania w pole formularza adresu e-mail, będzie dostarczał Usługobiorcy jeden email dziennie od poniedziałku do piątku w dni robocze (poza świętami i dniami ustawowo wolnymi od pracy) Newsletter Dziennik Zdrowia zawierający:
  1. informacje o tematyce zdrowia, żywieniowej, dietetyczne,naturalnych metod leczenia, suplementach diety
  2. informacje o miesięczniku Jedz na Zdrowie oraz Dodatkach Specjalnych, a także o innych publikacjach Usługodawcy,
  3. treści marketingowe w tym i nformacje handlowe o towarach i usługach oferowanych przez Usługodawcę,
 2. Dziennik Zdrowia jako usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Dziennik Zdrowia zawiera treści reklamowe i marketingowe, w szczególności może zawierać informacje o możliwości zakupu innych publikacji, towarów lub usług Usługodawcy.
 3. W celu złożenia zamówienia Newslettera Usługobiorca podaje adres e-mail w odpowiednim aktywnym formularzu w Serwisie Usługodawcy. Podanie danych jest dobrowolne, ale iezbędne, by zapisać się do newslettera.
 4. Podanie adresu email jest dobrowolne, jednak jego wpisanie potwierdza zamówienie Newslettera na warunkach określonych w Regulaminie, o czym Usługobiorca jest informowany przy formularzu umożliwiającym zamówienie Newslettera i podanie w tym celu adresu e-mail.
 5. Usługobiorca powinien wskazać poprawny adres email, oraz taki do którego posiada prawa.
 6. W przypadku ustalenia, że Usługobiorca wskazał adres email, do którego nie posiadał praw, albo że wskazane dane nie są prawdziwe, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 7. Informacje zawarte w Newsletterze oraz w miesięczniku Jedz na Zdrowie oraz w Dodatku Specjalnym mają charakter informacyjny oraz edukacyjny, nie stanowią i nie zastępują porady lekarskiej i nie mogą być traktowane jako spersonalizowane porady lekarskie lub medyczne.
  Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były poprawne merytorycznie, jednakże decyzja dotycząca leczenia określonych dolegliwości należy do lekarza.
  Żadne leczenie nie powinno być podejmowane wyłącznie na podstawie treści zawartych w tych publikacjach. Zalecamy, aby Usługobiorca skonsultował się z pracownikami służby zdrowia w celu uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące diety, zdrowia i dobrego samopoczucia. Usługodawca nie jest dostawcą usług medycznych i nie prowadzi działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych w rozumieniu art. 3 ust 1 ustawy o działalności leczniczej. Usługobiorca nie wchodzi w związek lekarz – pacjent z Usługobiorca. Żadna z informacji lub produktów wymienionych w publikacjach Usługodawcy nie jest przeznaczona do diagnozowania, leczenia, łagodzenia ani leczenia jakiejkolwiek choroby. Serwis ani publikacje Usługodawcy nie są źródłem wiedzy medycznej i informacje zawarte w nim nie są poradami medycznymi i nie mogą być traktowane jako substytut konsultacji lekarza
 8. W celu prawidłowego korzystania z Newslettera, konieczne jest:
  1. połączenia z siecią Internet.
  2. spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Usługobiorca, z którego korzysta Usługobiorca następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 52.0 lub wersja wyższa, Chrome 49.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 51.0 lub wersja wyższa, Microsoft Internet Explorer 11.0 lub wersja wyższa, Opera 47.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 4.0 lub wersja wyższa.
  3. posiadanie konta poczty elektronicznej.
 9. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serisu Usługodawcy w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z treści zawartych w Newsletterze na własny użytek. Udostępnienie ich osobom trzecim, albo wykorzystywanie komercyjne oraz wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Usługodawcy.
 10. Żadna część Newslettera, w tym w szczególności utwory audio-wizualne w nim zamieszczone, jego nazwa handlowa, slogany (tj. hasła reklamowe), logo, grafika, lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
 11. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania do systemów teleinformatycznych Usługodawcy informacji powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3 Rozwiązanie umowy

 1. Usługobiorca może w każdym momencie zrezygnować z Newslettera poprzez złożenie stosownego oświadczenia wobec Usługodawcy, a w szczególności poprzez:
  1. Klikając w link dezaktywacyjny zawarty w każdym Newsletterze – co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Usługobiorcę ze skutkiem natychmiastowym,
  2. przesyłając oświadczenie o rezygnacji z Newslettera na adres e-mail: kontakt@cellvita.pl – co będzie równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy przez Usługobiorcę ze skutkiem
   natychmiastowym.

§4 Reklamacje

 1. Usługobiorca ma prawo składania reklamacji na usługę świadczoną drogą elektroniczną.
  Wszelkie reklamacje należy składać Tradycyjnie na adres: 15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 81/3 lok 200 Emailowo/elektronicznie na Adres e-mail: kontakt@cellvita.pl
 2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji: informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, daty wystąpienia nieprawidłowości, danych kontaktowych składającego reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę, a w przypadku reklamacji złożonej w pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Usługobiorcę.
 3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Usługodawca nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§5 Szczególne zagrożenia wynikające z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 2. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze z którego Usługobiorca korzysta. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany.
 3. Dodatkowo zaleca się, aby Usługobiorca miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 4. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Usługodawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Usługodawcy.

§6. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem Pani/Pana danych jest CELL VITA  Sp. z o.o. siedzibą w Białymstoku (zwanej dalej ADO).

 2. W każdej kwestii związanej z danymi osobowymi może się Pan/Pani skontaktować na email kontakt@cellvita.pl.

 3. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera Dziennik Zdrowia wykorzystywane są w celu przesyłania Panu/Pani Dziennika Zdrowia, a podstawą prawną ich przetwarzania jest umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) zawarta z Usługodawcą z chwilą zapisania się do newslettera. Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe także dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa a także w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO, który to interes polega na: dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami, zagwarantowaniu bezpieczeństwa świadczonych usług drogą elektroniczną, marketingu i promocji własnych produktów lub usług ADO polegających na kierowaniu informacji handlowych. W celu realizowania działań marketingowych ADO w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych ADO dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.

 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Dziennik Zdrowia, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania Newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Twoje dane nadal będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania zawarcia Przez Ciebie umowy i wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera, co stanowi uzasadniony interes Usługodawcy, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO. W zakresie, w jakim dane przetwarzane są w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych, będą one przetwarzane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu względem takiego przetwarzania. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymaganym przepisami prawa, w tym do upływu przedawnienia roszczeń.

 5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom poza: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), naszym współpracownikom, w tym podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi prawne na rzecz ADO.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo:

  1. dostępu do treści danych osobowych, w tym żądania wydania ich kopii oraz żądania ich sprostowania,

  2. usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  4. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,

  5. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ADO będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu kierowania do Pani/Pana treści marketingowych. Ponadto względem przetwarzania danych osobowych dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesie ADO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być wykorzystane w procesie profilowania. Profilowanie danych osobowych przez ADO polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań związanych z ofertą ADO.

§7. Cookies

 1. Korzystanie z Newslettera może być związane z zainstalowaniem plików „Cookies” (krótki plik tekstowy, zapisywany na Sprzęcie, jako zaszyfrowany identyfikator systemu komputerowego). Pliki te nie umożliwiają identyfikacji Usługobiorcy i za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. Warunkiem działania „Cookies” jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku przez Usługobiorcę. Brak dostępu do plików „Cookies” może uniemożliwić prawidłowe korzystanie z Serwisu. Zastosowanie mogą znaleźć następujące rodzaje plików cookies:
  1. sesyjne – które znajdują się na Urządzeniu Elektronicznym do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej;
  2. stałe – które pozostają na Urządzeniu Elektronicznym przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Usługobiorca;
  3. konieczne – które umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, w szczególności. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  4. zabezpieczające – które służącą do zapewnienia bezpieczeństwa, w szczególności. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  5. funkcyjne – które umożliwiają zapisywanie ustawień Usługobiorca i personalizację interfejsu Usługobiorca;
 2. Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają działanie plików cookies. Usługobiorca w każdej chwili może wyłączyć funkcje plików cookies. Dodatkowo ustawienia plików cookies mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Urządzeniu

Postanowienia końcowe:

 1. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Na życzenie Usługobiorcy regulamin zostanie mu przesłany nieodpłatnie na podany adres e-mail.
 2. Niniejszy Regulamin może być zmieniony przez Administratora. O planowanej zmianie Regulaminu Administrator poinformuje z 14-dniowym uprzedzeniem. W terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Usługobiorca może odmówić jej akceptacji – e-mailem przesłanym na adres email Usługodawcy. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi elektronicznej – „Newsletter”) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 3. Niniejszy Regulamin wykonuje obowiązki wskazane w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r., Dz. U. z 2019 r., poz. 123), ustawy o prawach konsumenta oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.03.2019 r.